Schoolverzuim

Schoolverzuim

Op Kiem Montessori verwachten we dat alle leerlingen de school dagelijks en op tijd bezoeken. Als een leerling niet aanwezig kan zijn door ziekte, een medische afspraak of bijzondere omstandigheden, dan zijn daar regels voor.

Kiem Montessori maakt gebruik van het computerprogramma Magister om dagelijks de aanwezigheid van leerlingen te registreren. De ouders kunnen inloggen op onze website om deze gegevens na te gaan.

Zie ook het Verzuimprotocol.

 

Absentie

Als een leerling ziek is, moet een van de ouder(s)/verzorger(s) deze ‘s ochtends voor 8.30 uur ziekmelden door een e-mail te sturen naar kiemm@msa.nl, met daarin duidelijk de voor- en achternaam van de leerling en de klas. Ouders/verzorgers kunnen hun kind ook zelf in Magister ziekmelden. Iedere volgende dag dat de leerling ziek is, moet de ziekmelding opnieuw worden gedaan.

Wij verzoeken u medische bezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijden te plannen. Mocht een bezoek aan een dokter of specialist toch onder schooltijd moeten plaatsvinden, dan dient dit minimaal een dag van tevoren te worden doorgegeven en niet op de dag zelf. Hiervoor dient u een e-mail te sturen naar kiemm@msa.nl onder vermelding van de naam, klas, soort afspraak en exact de tijden waarop de leerling de les moet verzuimen.

De school is wettelijk verplicht de namen van de leerlingen die buiten de vakanties zonder verlof afwezig zijn (beveiligd) door te geven aan Bureau Leerplicht  Amsterdam. Dit geldt ook voor veelvuldig te laat komen -zowel aan het begin van de dag als bij de leswisseling. Ter voorkoming van veelvuldig verzuim houdt Bureau Leerplicht Amsterdam op school een preventief verzuimspreekuur. School informeert de ouder(s)/verzorger(s) vooraf wanneer de leerplichtambtenaar een leerling voor dit spreekuur uitnodigt. De ouder(s)/verzorger(s) zijn welkom om bij het gesprek aanwezig te zijn.

 

Extra verlof

Het beleid ten aanzien van extra vrije dagen buiten de schoolvakanties wordt door Bureau Leerplicht scherp gehandhaafd. In het algemeen wordt er geen extra verlof toegestaan. Er zijn twee uitzonderingen: bepaalde religieuze feestdagen en gewichtige, bijzondere omstandigheden.

Extra verlof aanvragen kunt u bij de leerlingenadministratie door middel van een aanvraagformulier voor extra verlof. De directeur beslist of het verlof al dan niet wordt verleend. Hij houdt zich daarbij aan de regels van bureau Leerplicht. Het schriftelijke verzoek moet ruim van tevoren ingediend worden. Let er hierbij op dat u het juiste formulier gebruikt en dat alle relevante informatie ten behoeve van de beoordeling duidelijk wordt vermeld. Bij de aanvraag voor extra verlof voor bruiloften of ziekte en/of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de derde graad, kunt u de informatie van de rijksoverheid over bloed- en aanverwantschap gebruiken via deze link. 

Op het Kiem Montessori geldt dat er alleen toestemming voor extra verlof wordt verleend indien er een bewijsstuk bij het aanvraagformulier gevoegd is. De laatste week voor en de eerste week na de zomervakantie uitgesloten, kan in een persoonlijk gesprek met de directeur worden afgesproken om het bewijsstuk achteraf in te leveren. Binnen drie dagen na terugkeer op school kan de absentie dan alsnog geoorloofd worden.

 

Leren is een plicht maar ook een recht

Meer informatie is te vinden op de website van Bureau Leerplicht.